Xuan Liem Ngo

Ngày 20 tháng 06 năm 2018D19E 946 kéo TN1 rời ga Thanh Hóa