Vờ Đờ Đờ CHANNEL

Ak Dragon lv5 VX Dark lv5M4 Forest còn ảo lắm