Út Lì

Hài Trường Giang , La Thành, Gương cười Anh Đức