LGBT BUDDHIST

Người đồng tính có được xuất gia hay không? - Thích Tâm NguyênỨng xử với người đồng tính - TT. Thích Nhật TừHiểu tường tận về LGBT qua bài phân tích của Đại Đức Thích Trí Huệ